Εγγύση

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.